Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla Kandydatów i Uczestników Festiwalu i Kursu Muzycznego

Chopin – Górecki  organizowanego przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

 

Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej oraz dokumentacji dotyczącej przebiegu Festiwalu i Kursu Muzycznego Chopin Górecki (dalej: Kurs),  jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Okólnik 2 (dalej UMFC).

 

Administrator danych informuje, że:

  1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl.
  2. Państwa dane – osób pełnoletnich oraz uczestników niepełnoletnich i ich rodziców/opiekunów prawnych w zakresie imion i nazwisk oraz numeru dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu mailowego będą przetwarzane w celu zakwalifikowania na Kurs oraz dalszego w nim udziału na zasadach określonych w Regulaminie Kursu, m.in. w celu kontaktu z Państwem, umożliwienia zakwaterowania w DS „Dziekanka”, dokumentowania przebiegu Kursu, a następnie archiwizacji tej dokumentacji.
  3. Dane w zakresie wizerunku osób biorących udział w Kursie w postaci zdjęć lub filmów będą przetwarzane jedynie w celach promocyjnych Kursu i mogą zostać opublikowane na stronie internetowej i na stronach portali społecznościowych UMFC, a także pozostaną w dokumentacji tradycyjnej UMFC.
  4. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników UMFC zaangażowanych w procesy związane z realizacją Kursu, okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji dotyczącej Kursu.
  5. Podanie danych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skutecznej i prawidłowej organizacji i przebiegu Kursu. Niepodanie danych uniemożliwi udział w Kursie, natomiast brak zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku utrudni jego organizację i przebieg.
  6. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi Państwu dalszy udział w Kursie i nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 6 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych UMFC (iod@chopin.edu.pl).
  8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
  9. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.